Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Destek Şube Müdürlüğü
Daire Başkanlığının Stratejik Planını ilgili şube müdürlükleri koordinesinde hazırlamak, hazırlanan stratejik planın amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesini ve sonuçlarını takip etmek,
Daire Başkanlığı ve il-ilçe birimlerince yürütülen hizmetlerin kalite ve verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak personelin niteliksel gelişimlerini sağlamak, belirlenecek kriterler çerçevesinde bireysel ve örgütsel performanslarını ölçmek ve değerlendirmek,
Teşkilatın personel politikaları çerçevesinde daire başkanlığı ve il-ilçe birimlerinin geleceğe yönelik ihtiyaç duyulacak personel politikalarını belirlemek,
Başkanlığın görev alanına giren mevzuatı takip etmek, mevcut mevzuatı iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
Birimlerce yürütülen hizmet standartlarının ve görev tanımlarının belirlenmesi ile “Daire Başkanlığı İş ve İşlemler Standard Rehberi’ni” hazırlamak,
Gelişen durumlar çerçevesinde, Daire Başkanlığı ve İl-ilçe birimlerince ihtiyaç duyulan eğitim alanlarının belirlemek ve hazırlanacak yıllık hizmet içi eğitim planlarının yürütülmesini sağlamak,
Daire personelinin genel geliştirme ve tamamlama eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
Başkanlığın, bilgi işlem sistem ve donanımlarının düzenli, etkin çalışması,   donanım/yazılım ihtiyaçlarının tespit ve tedariki ile bakım onarımlarını yapmak, Pol-Net/internet kapsamında kullanıcı tanımlama, yetkilendirme işlemlerini yapmak,
Başkanlık kuvvesinde bulunan araç-gereçlerin bakım ve onarımlarını yaptırmak, personelin yıllık istihkak tespitini yaparak birimlerce ihtiyaç duyulan diğer destek hizmetlerini sağlamak,
Başkanlığın yangına müdahale ekiplerini oluşturmak ve yangına karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
Başkanlığın bütçesini hazırlamak, planlamak ve usul ve esaslar çerçevesinde kullanımı ile gerekli olan daire ihtiyaçlarını alımını ve dağıtımını sağlamak, daire personelinin mali konularda özlük haklarını takip etmek,
Başkanlık hizmetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan basım ve yayın faaliyetlerini yürütmek,  kütüphane hizmetlerini yerine getirmek, 
Başkanlıkla ilgili konularda yapılan yayınları izlemek, kaynakçaları ile birlikte bilgi notu haline getirerek birimlerin istifadesine sunmakla görevlidir.
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS